Theo 3 -- Kapitel 2.5

2.5 Elektrostatisches Potential